SVN Statistika

SVN Statistika je aplikace, která slouží k získávání informací ze systému Subversion. Aplikace byla vyvinuta v rámci bakalářské práce Získávání informací ze systémů na správu verzí a plánuje se i její další vývoj.

Abstrakt bakalářské práce

Tématem této bakalářské práce je získávání informací ze systémů pro správu verzí. Cílem práce je jednak rozbor současného stavu zahrnující popis několika vybraných existujících systémů a jednak vyvinutí aplikace SVN Statistika a nastínění jejího dalšího rozvoje. Tato aplikace slouží k vytváření výstupů z úložišť systému Subversion. Úvod práce se týká obecně systémů pro správu verzí, potom následuje kapitola o teoretické stránce získávání informací z těchto systémů a následuje praktický popis několika existujících aplikací (systémů) pro získávání informací. Po kapitole o Subversion následuje popis vyvinuté aplikace a ukázky výstupů.

Abstract of my bachelor thesis

The topic of this bachelor thesis is the gaining of information from SCM systems. The goal of this thesis is analysis of current situation including description of couple existing systems and developement of application SVN Statistika and planning of its future developement. This application generates reports from a Subversion repository. Introduction of the thesis is about SCM systems generally, followed by chapter about gaining information from these systems (including description of couple existing systems). Then there are chapters about Subversion and developed application SVN Statistika (with example reports).

Následuje ukázka výstupu aplikace.


SVN Statistika

Souhrnné informace

Stromová struktura úložiště

Graf změn v čase

Tento graf nám ukazuje intenzitu změn v úložišti. Na vodorovné ose jsou jednotlivé verze úložiště. Na svislé ose jsou vyznačené velikosti změn, počty změněných řádků.

Graf podle verzí

Graf změn podle uživatelů

Tento graf ukazuje podíly jednotlivých uživatelů na změnách provedených v úložišti, v souhrnu za celou dobu.

Graf podle uživatelů

Další informace naleznete také zde: SVN Statistika - Frantovo.cz

Support This Project

SourceForge.net Logo